Hizmetlerimiz

Bizimle ?leti?ime Ge?in

Adr:ZIB Financial Tower, No. 39 Xiangzhang Street, Jianggan District, Hangzhou, P.R.China.
Posta Kodu:310016
Hidro:+86-571-81106018
Termal:+86-571-81106058
Di?erleri:+86-571-81106088
Email:orient@orientengg.com
Faks:+86-571-87229765

Hidroelektrik santralleri projeleri Termik santral projeleri Rüzgar enerjisi santralleri projeleri Güne? enerjisi santralleri projeleri Di?erleri


Zhejiang Orient Engineering Co.,Ltd.( ORIENT olarak k?salt?lm??) k?mür yakmal? (yak?t, gaz) üretim ünitesi projesi, (600MW’a kadar), biokütle yakmal? üretim ünitesi projesi, (25MW’a kadar), kombine ?evrim (400MW’a kadar) veya basit ?evrim (280 MW’a kadar) gaz türbini üretim ünitesi projesi, metalürji tesisinde ?s? geri kazan?ml? elektrik santralleri projesi, malzeme tesisi yap?m?, ka??t fabrikas?, petrokimya tesisi mühendislik, tedarik ve yap?m?n? ve mühendislik ara?t?rmas?, tasar?m, dan??manl?k, teknik dan??manl?k, ekipman se?me tasar?m?, montaj, devreye alma ve teknik e?itim vb hizmetleri sa?lar.


ORIENT’in k?mür yakmal? elektrik santralleri, gaz buhar kombine elektrik santrali ve ?s? geri kazan?ml? elektrik santrali gibi, yurti?inde ve deniza??r? farkl? tipte ve ?l?üde elektrik santrali yap?m?n? tamamlam??t?r. Son birka? y?l i?erisinde, merkezi hükümet taraf?ndan belirtilen “d??ar? ??k” stratejisine cevaben, Orient, komple ekipman tesisi, EPC, BOT ve bunun gibi pek ?ok ?ekilde esnek y?ntemlerle yabanc? mü?terilerimizle i?birli?i yapm?? ve piyasam?z Türkiye, Pakistan, Banglade?, Hindistan, Endonezya, Myanmar, Vietnam ve Nijerya ülkelerine yay?lm??t?r. Ayr?ca biz ?in’deki birinci s?n?f ana ekipman tedarik?ileri ve tasar?m kurulu?lar? ile stratejik bir ili?ki tesis etmi? bulunmaktay?z. ?u anda biz Türkiye ORTA ANADOLU 135 MW K?mür Yakmal? Elektrik Santrali ve Nijerya Tacobel 180 MW Kombine ?evrim Elektrik Santrali EPC (Mühendislik, Tedarik ve Yap?m) s?zle?melerini imzalam?? bulunmaktay?z ve bu iki proje de devam etmektedir.


K?mür Yakmal? (yak?t, gaz, biokütle vb.) Elektrik Santralinin Ana Teknik Parametresi

Kazan

Buhar Kapasitesi: 10t/h-220t/h, 220t/h-3000t/h

Buhar Bas?nc?: 1.5MPa-10MPa, 10MPa-27.5MPa

Tip: ?ok yak?tl? (k?mür, yak?t, gaz, biokütle (odun yongas?, Hindistan cevizi ve palmiye kabu?u, pirin? ?elti?i, küspe) kazan, CFB (Circulating Fluidized-Bed – Sirkülasyonlu Ak??kan Yatak) kazan?, vb.

Buhar Türbini

Tip: Yo?unla?ma, geri bas?n?, ara buharl? yo?unla?ma, ara buharl? geri bas?n? ve endüstriyel buhar türbini (ya? besleme pompas?n?, k?rü?ü, kompres?rü, vb iter)

ünite Kapasitesi: 1.5MW—50MW, 50MW—600MW

Bas?n?: orta bas?n?, yüksek bas?n?, süper yüksek bas?n?, kritik alt?, a??r? kritik, ultra a??r? kritik.


Jenerat?r

So?utma Tipi: Su-Hidrojen-Hidrojen, Hidrojen ile so?utma, Hava ile so?utma

ünite Kapasitesi: 1.5MW—50MW, 50MW—600MW

Frekans: 50Hz/60Hz


Kombine ?evrim veya Basit ?evrim Elektrik Santralinin Ana Teknik Parametresi

Gaz türbini olu?turma ünitesi

E, F S?n?f? gaz türbini olu?turma ünitesi

ünite Kapasitesi: SC: 40MW-280MW

CC: 60MW-400MW


HRSG

Devir daim modu: Bas?n?la devir daim ve do?al devir daim

ünite parametresi: HRSG ile e?le?en E, F S?n?f? gaz türbini


Buhar türbini olu?turma ünitesi:

ünite parametresi: Buhar türbini olu?turma ünitesi ile e?le?en E, F S?n?f? gaz türbini

Frekans: 50Hz/60Hz


Endüstriyel Is? Geri Kazan?ml? Elektrik Santralinin Teknik Parametreleri


Endüstriyel Is? Geri Kazan?ml? Elektrik Santrali

Devir daim modu: Bas?n?la devir daim ve do?al devir daim

Tip: Is? geri kazan?m kazanlar? (sinterleme ile so?utmal? ?s? geri kazan?m kazan?, kok ile kuru s?ndürmeli at?k ?s? kazan?, yüksek f?r?n gaz kazan?, vb)

Metalürjide, kimyasal sanayi, bina malzemesi, ka??t fabrikas?, petrokimyasal tesisler, at?k yakma at?k kazan? (1000t/d’ye kadar maksimum kapasiteli).

S?cakl?k ve Bas?n?: Dü?ük parametre, orta s?cakl?k ve orta bas?n?, Yüksek alt? s?cakl?k ve yüksek alt? bas?n?, Yüksek s?cakl?k ve yüksek bas?n?


Buhar türbini

Tip: Yo?unla?ma, geri bas?n?, ara buharl? yo?unla?ma ve ara buharl? geri bas?n?

S?cakl?k ve Bas?n?: Dü?ük parametre, orta bas?n?, yüksek alt? bas?n?, yüksek bas?n?

Jenerat?r

So?utma Tipi: Hava ile so?utma

Frekans: 50Hz/60Hz