Hizmetlerimiz

Bizimle ?leti?ime Ge?in

Adr:ZIB Financial Tower, No. 39 Xiangzhang Street, Jianggan District, Hangzhou, P.R.China.
Posta Kodu:310016
Hidro:+86-571-81106018
Termal:+86-571-81106058
Di?erleri:+86-571-81106088
Email:orient@orientengg.com
Faks:+86-571-87229765

Zhejiang Orient Engineering Co., Ltd. yaln?zca hidrolik türbin jenerat?rü üniteleri de?il ayn? zamanda yard?mc? ekipmanlar (regülat?r, ikaz ve valf) ve elektrikli cihazlar (yükseltici trafo, SCADA, ünite trafosu, anahtarlama donan?m?, vb) da tedarik ederek, EPC temelinde, Francis, Kaplan, Pelton, Boru tipi kaplan gibi ?e?itli tipte hidroelektrik santrali ekipman? tedarik eder. Ayn? zamanda, sat?? sonras? gibi hizmetlerin yan?nda, mühendislik tasar?m?, in?aat, teknik dan??manl?k, denetim, kurulum ve devreye alma ve teknik e?itim gibi tam donan?ml? hizmetler de Mü?terilerin ?zel ihtiya?lar?na g?re tedarik edilebilir.


?irketimiz, ?u ana kadar, i? faaliyetlerimizi Türkiye, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Myanmar, Vietnam, Nijerya gibi pek ?ok uluslar aras? piyasaya geni?leterek, pek ?ok deniza??r? tan?nm?? Mü?teri ile i?birli?i tesis ederek 100’ün üzerinde hidroelektrik santrali projesini tamamlam??t?r. Profesyonel ve adanm?? ekibimizle, hizmetlerimizi geli?tirerek ve daha kar??l?kl? fayda ili?kileri kurarak daha fazla piyasa ve proje geli?tirmeyi hedeflemekteyiz.


A?a??daki ?zelliklere sahip projeleri yapma kapasitesine sahibiz:


ünite Kapasitesi:500KW—10MW 10MW—700MW

Su Ba??:3.0m—700m


Opsiyon i?in Hidrolik Türbin Tipi:

Francis tipi:

Su Yükü:20m—600m

??k??:500KW—700MW

Yüksek Su Yüklü Francis üniteleri i?in zengin deneyim ve patentli teknoloji ile

Kaplan tipi:

??k??: 3MW—100MW

Maksimum ?ark ?ap? 7.5 metreye ula??r.


Boru tipi kaplan tipi (?aft uzatmal? Boru tipi kaplan türbin üniteleri ve Boru tipi kaplan üniteleri):

??k??: 2MW—40MW


Pelton tipi:

??k??: 500KW—90MW