Hakk?m?zda

Bizimle ?leti?ime Ge?in

Adr:ZIB Financial Tower, No. 39 Xiangzhang Street, Jianggan District, Hangzhou, P.R.China.
Posta Kodu:310016
Hidro:+86-571-81106018
Termal:+86-571-81106058
Di?erleri:+86-571-81106088
Email:orient@orientengg.com
Faks:+86-571-87229765

Zhejiang Orient Engineering Co., Ltd (bundan ZOEC olarak k?salt?l?r) deniza??r? piyasalarda komple elektrik santrali ekipman? tak?m? ve enerji projelerinin yap?m?n?n yüklenimi i?leri ile i?tigal eden bir devlet hisseli ?irketlerdir.


ZOEC, teknolojik iyile?tirme yan?nda, enerji projeleri ili?kili tasar?m ve dan??manl??? kapsayan i? faaliyetleri, komple ekipman ve yedek par?a tak?m? tedariki, in?aat i?leri rehberli?i ve denetimi, ekipman montaj? ve devreye al?nmas?, operasyon y?netimi ve personel e?itimi, ekipman bak?m? ile bir tam donan?ml? hizmet sa?lay?c?s?d?r.


ZOEC, geli?mi? test ekipman?na ve büyük ?l?ekli imalat üssüne sahip, dünya standartlar?nda ara?t?rma ve geli?tirme mühendisli?i yetene?i olan bir ekibe sahiptir. ZOEC, her türlü Mü?teriye en ideal ??zümleri sunmak i?in, pek ?ok yurti?i tasar?m kurulu?lar?, ekipman tedarik?ileri, in?aat ?irketleri, bankalar ve sigorta ?irketleri ile yak?n ve dostane stratejik ortakl?klar sürdürmektedir.


ZOEC, yurt i?inde ve yurt d???nda Mü?terilerle i?birli?i yapmak i?in ekipman tedariki, EPC, BT, BOT v.b. gibi ?e?itli y?ntemler kullanmakta ve yüzden fazla proje yüklenerek i? faaliyetlerini Türkiye, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Sudan, Suriye, Peru, Laos ve Vietnam da dahil olmak üzere pek ?ok ülke ve b?lgeye geni?letmektedir.


H?rsl?, pratik ve Mü?terilerin taleplerine odakl? ?al??ma eti?ine sahip mükemmel bir ekibe sahip olan ZOEC, kendisini enerji projeleri yap?m? ve hayat boyu tam hizmet d?ngüsü i?in eksiksiz ??züm bulma kapasitesine sahip uluslararas? bir piyasa Yüklenicisi olarak geli?tirmeye adam??t?r.


ZOEC samimi bir ?ekilde tüm dünyadan mü?terilerle i?birli?i yapmay? ve iki tarafl? kazan? geli?tirmeyi ümit etmektedir.


aboutbg.jpg